عضو کمیســیون اجتماعی مجلس از بررسی لایحه اســتخدام شهرداری ها در کمیسیون متبوعش خبر داد. عباس گودرزی عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای اسلامی در تشریح  آذر) کمیســیون متبوعش، اظهار داشت: در این جلسه ۷جلســه روز(سه شنبه موضوع نابســامانی در جذب و اســتخدام نیرو در شهرداری های سراسر کشور و همچنین وجود تفاوت فاحش در پرداخت حقوق ها در این دستگاه بررسی شد. وی با بیان اینکه لایحه استخدام شهرداری ها در جلسه دیروز کمیسیون تصویب شد، افزود: در این جلسه مقرر شد شهرداری ها درباره سازو کار استخدام نیروی انسانی از قانون واحد تبعیت کنند و همچنین مقرر شد تا این قوانین و مقررات توسط وزارت کشور با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین شورای  ماه تهیه و برای تصویب نهایی به مجلس شــورای ۶ عالی اســتان ها ظرف مدت اسلامی ارسال شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تصریح کرد: چنانچه این قانون به تصویب نهایی برســد از تبعیض و نابسامانی در استخدام نیروی انسانی و همچنین پرداخت حقوق در شهرداری های سراسر کشور جلوگیری می شود.