1. برای خوش آمد گویی و خیر مقدم به شخصیت ها گزیده گویی کنید و از به کار بردن القاب طویل و کبیر خودداری نمایید. نام "شخصیت" خود به اندازه تمام کلمات بزرگ است .
2. در حضور شخصیت های برتر  از فعل جمع برای خیر مقدم استفاده نمایید نه فعل مفرد. بگویید "خیر مقدم عرض می نماییم". نگویید " خیر مقدم عرض می نمایم"
3. در حضور شخصیت برتر نباید به اشخاص  دیگر خوش آمد گفت. مثلا شما در حضور رییس جمهور و وزرای مختلف برنامه دارید شما مجازید بگویید " خیر مقدم عرض می نماییم محضر ............. محترم جناب آقای ....... و هیات همراه"
4. به شخصیت دستور ندهید یا صحبتی نکنید که این گونه تعبیر گردد.اخیرا یکی از همکاران در یک جشنواره دستور دادند که همه به احترام قشر زحمتکش صنعتگران ، قیام کنند و همه قیام کردند.این مثال نشان دهنده ی عملکرد یک مجری غیر حرفه ای و نشان از عدم آگاهی ایشان به آیین تشریفات کنفرانس ها می باشد.5. باج گیری نکنید!!!! از درخواست عمومی یا خصوصی در پشت تریبون  امتناع نمایید.مثلا اینکه یک مجری از رییس جمهور بخواهد برای همه حاضران زیارت عتبات عالیات را هدیه بگیرد نه تنها هنر مجری نیست بلکه  نشان دهنده ی عدم آگاهی مجری به قوانین جاری کشور و نشان ازبی ادبی به شان و منزلت رییس جمهور تلقی می گردد.
6. برای بدرقه از شخصیت تا پشت تریبون ، در فاصله یک متری تریبون قرار بگیرید و خدمت ایشان رسمی و با لبخند سلام نمایید. هرگز به شخصیت دست ندهید.به یاد داشته باشید آنها یک شخصیت رسمی هستند نه دوست صمیمی شما!!!
7.  در مراسم با یک شخصیت برتر، تنها از ریاست تشریفات آن شخصیت دستور می گیرید نه از هیچ کس و مقام دیگر.مطمین شوید خطوط قرمز و خطوط تاکید را از رییس تشریفات آن شخصیت بدرستی درک نموده اید.مراقب شان و منزلت شخصیت باشید.

منبع: معاونت تشریفات