شاهین منصوری

شاهین منصوری
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی
کارشناس مدیریت بورس
کارشناس مدیریت امور فرهنگی
شاغل در یکی از هلدینگ‌های سرمایه گذاری