از آنجا که شهروند‌خبرنگاران، چندان اصول دروازه‌بانی خبر را رعایت نمی‌کنند و حتی برخی دست به انتشار اخبار جعلی و شایعات می‌زنند کاربران فضای مجازی با چالش تشخیص اخبار صحیح از ناصحیح مواجه می‌شوند.

تحریک‌پذیری عاطفی در زمان حوادث و نیاز برای کسب خبر از یک‌سو و کندی رسانه‌ها در انتشار اخبار متناسب با نیاز مخاطب در آن لحظات، فرصت را برای شایعه‌پردازان و باورپذیری مطالب نامعتبر فراهم می‌سازد.

نبود تمرین‌های اطلاع‌رسانی دربحران، منجر به آشفتگی خبری، رهاشدن و سردرگمی خبرنگاران در محیط و اطلاع‌یابی از منابع نامرتبط و بروز شایعات در زمان حادثه و بحرانی شدن اوضاع می‌شود.

منبع: روزنامه اعتماد