روزی پادشاهی خزانه را خالی دید، پس به وزیر زیرک خود دستور داد طرحی برای بودجه سال بعد ارائه کند؛ وزیر پس از مشورت با اصحاب اقتصاد ، برای جبران کسری بودجه طرحی ارائه کرد که شامل سه بند بود:
1-مالیات دو برابر شود.
2-نیمی از گاو و گوسفند ها به نفع دولت مصادره شود.
3-کسی حق ندارد آروغ بزند!

بودجه

پادشاه که طرح را دید، با پوزخندی به وزیر گفت اول و دوم اش قبول، اما سومی یعنی چه؟ چرا نباید آروغ بزنند؟
وزیر زیرک گفت قسمت سوم ضمانت اجرای دو قسمت قبل است.
او ادامه داد: بند سومی برای تخلیه انرژی اعتراضی مردم است و ما با استفاده از جارچی ها آروغ نزدن را به مهمترین مسئله مردم تبدیل می کنیم؛ مردم هم به جای پرداختن به بندهای اول و دوم ، به قسمت سوم خواهند پرداخت.
در نهایت، پس از بالا گرفتن اعتراضات، به نشانه احترام به خواست مردم ، با دستور ملوکانه شما بند سوم را لغو می کنیم و مردم هم خوشحال به خانه می روند و درد اجرای دو بند قبلی را تحمل می کنند!!!

نتیجه گیری راهبردی:
بودجه سال ۹۷ توسط دولت تقدیم مجلس شد، در این بودجه؛ هزینه های نظامی افزایش یافته، سهم فرهنگ و محیط زیست به شدت کاهش یافته و بالاخره بناست قریب به سی میلیون نفر از یارانه محروم شوند و...
قسمت آروغی آن، افزایش عوارض خروج از کشور است‼️
بنابراین پس از تقدیم بودجه و رسانه ای شدن اجزا آن، موضوع افزایش عوارض خروج از کشورکه مربوط به درصدی از جامعه می باشد، توسط رسانه ها و سلبریتی هایِ همیشه هماهنگ با دولت، برجسته و همه گیر شد.
به زودی هم این قسمت از بودجه با دستور دولتی ها تصحیح واحیانا کسر خواهد شد و مردم هم خوشحال از این انعطاف عجیب دولت!که همان قسمت آروغی بودجه محسوب می گردد، با مصیبت های بودجه ۹۷ و وعده های سر خرمن دولت کنار خواهند آمد.
این است کاربرد بند های آروغی در اقدامات دولت؛ از بودجه گرفته تا...